Μελετητικό γραφείο - Πτυχίο ΥΠΕΧΩΔΕ Α τάξης

  • Γεωτεχνικές μελέτες (κατηγορία 21) για δημόσια και ιδιωτικά έργα – πτυχίο Α τάξης.
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κατηγορία 27) για δημόσια και ιδιωτικά έργα – Πτυχίο Α τάξης.