Τομέας Σκυροδέματος

 • Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ 97, ΣΚ-350).
 • Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος (ΕΝ 12350 - 1: 2000).
 • Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος (ΣΚ-303).
 • Προετοιμασία και συντήρηση δειγμάτων σκυροδέματος (ΕΝ 12390 - 2 και ΕΝ 12390 - 1: 2000).
 • Προσδιορισμός θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος (ΕΝ 12390 - 3 ).
 • Δοκιμή ελέγχου εργασιμότητας (καθίσεως) νωπού σκυροδέματος (ΣΚ-309).
 • Προσδιορισμός περιεχόμενου αέρα στο νωπό σκυρόδεμα, συσκευή τύπου Β (A.S.T.M. C 231-97).
 • Εκπόνηση συνθέσεων σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 97).
 • Δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος από υφιστάμενες κατασκευές (Κ.Τ.Σ. 97, Εγκύκλιος Ε7 Α.Π. Δ.14/19066/28-3-97).
 • Δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος από υφιστάμενες κατασκευές (ΕΝ 12504 - 1: 2000).
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος (ΣΚ-304).
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη πυρήνων σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 97, Εγκύκλιος Ε7 Α.Π. Δ.14/19066/28-3-97).
 • Προσδιορισμός πυκνότητας, υγρασίας απορρόφησης και κενών στο σκληρυμένο σκυρόδεμα (A.S.T.M. C 642 - 97).
 • Προσδιορισμός τιμής αναπήδησης σκληρυμένου σκυροδέματος - Κρουσιμέτρηση σκυροδέματος (A.S.T.M. C 805).
 • Έλεγχος πάχους επικάλυψης οπλισμού, εντοπισμός θέσεων οπλισμού, εκτίμηση διαμέτρου οπλισμού σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα.
 • Έλεγχος διάβρωσης οπλισμού σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα.
 • Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών με υπέρηχους.
 • Καταλληλότητα νερού για παραγωγή σκυροδέματος.
 • Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη δοκών σκυροδέματος (μέθοδος τριών σημείων) (A.S.T.M. C 293 - 94).
 • Προσδιορισμός της πυκνότητας, της υγρασίας απορρόφησης και των κενών δοκών από σκυρόδεμα (A.S.T.M. C 642 - 97).