Τομέας Εδαφομηχανικής (Χωματουργικών εργασιών)

 • Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές (Ε105-86/1).
 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδαφικών υλικών (Ε105-86/2).
 • Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών εδαφικών υλικών (Ε105-86/3).
 • Ειδικά βάρη και υγρασία απορρόφησης χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων εδαφών (Ε105-86/4).
 • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας (όρια  Atterberg) (Ε105-86/5, Ε105-86/6).
 • Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων εδαφικών υλικών (με κόσκινα) (Ε105-86/7).
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου Νο 200 σε εδαφικά υλικά (Ε105-86/8).
 • Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο (Ε105-86/9).
 • Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίηση εδαφών (Ε105-86/13).
 • Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης εδαφικών υλικών (Ε105-86/14).
 • Προσδιορισμός μέγιστης ξηράς πυκνότητας – βέλτιστης υγρασίας, πρότυπη μέθοδος – Standard Proctor (Ε105-86/10, ASTM D 698-78).
 • Προσδιορισμός μέγιστης ξηράς πυκνότητας – βέλτιστης υγρασίας, τροποποιημένη μέθοδος – Modified Proctor (E105-86/11, ASTM D 1557-91).
 • Υπολογισμός Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας εδαφών στο εργαστήριο – CBR (E105-86/12, ASTM D 1883-94, AASHTO T193-2000).
 • Προσδιορισμός της πυκνότητας εδαφών επί τόπου με την μέθοδο κώνου – άμμου, (επί τόπου έλεγχος βαθμού συμπύκνωσης εδαφικών υλικών) (E105-86/2, ASTM D 1556-90).
 • Προσδιορισμός οργανικής ύλης σε εδαφικά υλικά με υγρή καύση (ASTM C 40-99).
 • Πενετρομέτρηση εδαφών και υπολογισμός διατμητικής αντοχής με συσκευή πτερυγίου διάτμησης.