Τομέας ασφαλτομιγμάτων και ασφαλτικών συνδετικών

 • Δειγματοληψία ασφαλτικών μιγμάτων (A.S.T.M. D 979-96).
 • Δειγματοληψία ασφαλτικών συνδετικών (A.S.T.M. D 140-00).
 • Κοκκομετρική ανάλυση εκχυλισθέντων αδρανών (A.S.T.M. C 136 - 96a).
 • Προσδιορισμός βαθμού διεισδύσεως ασφαλτικού συνδετικού (A.S.T.M. D 5-97).
 • Προσδιορισμός σημείου μάλθωσης ασφαλτικού συνδετικού υλικού (A.S.T.M. D 36-86).
 • Εκπόνηση συνθέσεων ασφαλτομιγμάτων (A.S.T.M.).
 • Προσδιορισμός αντίστασης σε πλαστική παραμόρφωση δοκιμίων ασφαλτομίγματος με την χρήση της συσκευής Marshall (A.S.T.M. D 1559-89).
 • Δειγματοληψία συμπυκνωμένων ασφαλτικών μιγμάτων (πυρηνοληψία ασφαλτομίγματος) (A.S.T.M. D 5361 - 00).
 • Προσδιορισμός του μεικτού φαινόμενου ειδικού βάρους και της πυκνότητας μη απορροφητικών συμπυκνωμένων ασφαλτικών μιγμάτων (A.S.T.M. D 2726 - 96).
 • Προσδιορισμός του μεικτού φαινόμενου ειδικού βάρους και της πυκνότητας συμπυκνωμένων ασφαλτικών μιγμάτων με χρήση δειγμάτων επικαλυμμένα με παραφίλμ (A.S.T.M. D 1188-96).
 • Προσδιορισμός βαθμού συμπύκνωσης ασφαλτομιγμάτων (A.S.T.M.).