Τομέας αδρανών υλικών οδοστρωσίας, παραγωγής σκυροδέρματος και ασφαλτομιγμάτων

 • Δειγματοληψία αδρανών υλικών, (A.S.T.M. D 75 - 97).
 • Δειγματοληψία αδρανών υλικών, (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 932.01).
 • Κοκκομετρική ανάλυση χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών υλικών (με κόσκινα), (A.S.T.M. C 136-96a)
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου 0,075 mm (Νο 200) σε αδρανή υλικά με έκπλυση, (A.S.T.M.).
 • Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών υλικών μέθοδος με κόσκινα, (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 933.01).
 • Δοκιμή προσδιορισμού τιμής Ισοδύναμου άμμου (Sand equivalent), (A.S.T.M. D 2419-95).
 • Δοκιμή προσδιορισμού ισοδύναμου άμμου, (Sand Equivalent), (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 933.08).
 • Μπλε του μεθυλενίου, (ΕΛ.Ο.Τ. EN 933.09).
 • Προσδιορισμός μέγιστης ξηράς πυκνότητας και βέλτιστης υγρασίας (Standard Proctor - πρότυπη μέθοδος), (E105-86/10, A.S.T.M. D 1557-91).
 • Προσδιορισμός μέγιστης ξηράς πυκνότητας και βέλτιστης υγρασίας (Modified Proctor – τροποποιημένη μέθοδος), (E105-86/11, A.S.T.M. D 1557-91).
 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας αδρανών υλικών, (A.S.T.M. C 566 - 97).
 • Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας με ξήρανση σε κλίβανο εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα, (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1097.05, 2η έκδοση).
 • Προσδιορισμός Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας (CBR) στο εργαστήριο, (A.S.T.M. D 1883 - 94).
 • Προσδιορισμός ειδικού βάρους και υγρασίας απορρόφησης χονδρόκοκκων αδρανών υλικών (A.S.T.M. C 127 - 88 Reapproved 1993).
 • Προσδιορισμός της πυκνότητας τεμαχίων αδρανών και της υγρασίας απορρόφησης (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1097.06).
 • Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1097.03).
 • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας, δείκτη πλαστικότητας, (όρια Atterberg) αδρανών υλικών (E105-86/5, E105-86/6).
 • Προσδιορισμός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων σε αδρανή υλικά (A.S.T.M. C 142-97, ΣΚ 306-85).
 • Προσδιορισμός οργανικών προσμίξεων σε λεπτόκοκκα αδρανή υλικά (A.S.T.M. C40-99).
 • Προσδιορισμός της ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών με την χρήση θειϊκού νατρίου (A.S.T.M. C88-99a).
 • Προσδιορισμός των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Υγεία αδρανών - Δοκιμή θειϊκού μαγνησίου (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1367.02).
 • Προσδιορισμός της μεικτής πυκνότητας (Bulk Density – Unit weight) και κενών σε αδρανή υλικά (A.S.T.M. C29 / C 29M-97)
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε τριβή και κρούση μικρού μεγέθους χονδρόκοκκων αδρανών υλικών με την μηχανή Los Angeles (A.S.T.M. C131 - 96).
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε τριβή και κρούση μεγάλου μεγέθους χονδρόκοκκων αδρανών υλικών με την μηχανή Los Angeles (A.S.T.M. C535-96).
 • Προσδιορισμός της αντίστασης σε θρυμματισμό Los Angeles (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1097.02).
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη πετρώματος (ΕΛ.Ο.Τ. 408-79).