Σύνταξη συστήματος ποιότητας για επιχειρήσεις παραγωγής υλικών κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

  • Σύνταξη των εδαφίων του συστήματος ποιότητας λατομικών επιχειρήσεων.
  • Σύνταξη των εδαφίων του συστήματος ποιότητας αμμορυχείων.
  • Σύνταξη των εδαφίων του συστήματος ποιότητας επιχειρήσεων παραγωγής σκυροδέματος.
  • Σύνταξη του συστήματος ποιότητας επιχειρήσεων παραγωγής δομικών υλικών (πλάκες πεζοδρομίου, κράσπεδα, κυβόλιθοι, δοκοί από άοπλο, οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα).
  • Σύνταξη των εδαφίων του συστήματος ποιότητας επιχειρήσεων παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος.