Παρακολούθηση ποιότητας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, λατομείων παραγωγής αδρανών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επιταγές της κείμενης νομοθεσίας

  • Δυνατότητα πλήρους ανάληψης ποιοτικού ελέγχου και οργάνωσης, τήρησης βιβλίων αρχείων κτλ με την χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου μας.
  • Δυνατότητα πλήρους ανάληψης ποιοτικού ελέγχου και οργάνωσης, τήρησης βιβλίων αρχείων κτλ με την χρήση εξοπλισμού της υπό παρακολούθησης επιχείρησης.